• ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

 • ΕΡΕΥΝΑ

 • ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ

 • ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

 • ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ

 • ΔΙΑΧΥΣΗ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ

 • ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

 • ΕΡΕΥΝΑ

 • ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ

 • ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

 • ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ

 • ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΙΝ.ΣΠ.Ε.Ε.

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΠΗΛΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

Το Ινστιτούτο Σπηλαιολογικών Ερευνών Ελλάδας (ΙΝΣΠΕΕ) είναι μια μη κυβερνητική, μη κερδοσκοπική οργάνωση που ιδρύθηκε το 2001 με σκοπό την προώθηση της επιστημονικής έρευνας, τη συμβολή στην εκπαίδευση, την ευαισθητοποίηση του κοινού, τη συμβολή στη διατήρηση και διαχείριση των καρστικών περιοχών και του υπόγειου περιβάλλοντος της Ελλάδας.

Το ΙΝΣΠΕΕ έχει συμμετάσχει σε εθνικά και διεθνή προγράμματα σχετικά με την έρευνα πεδίου, την τεκμηρίωση, την ανάπτυξη βάσεων δεδομένων και τη διατήρηση της σπηλαιόβιας πανίδας Ελλάδας και Βαλκανίων.

Στα διάφορα προγράμματα για τη διατήρηση και τη διαχείριση των σπηλαίων και των καρστικών περιοχών, το ΙΝΣΠΕΕ συνεργάζεται στενά με ακαδημαϊκά ιδρύματα, άλλες πΜΚΟ, τη Διοίκηση και αναπτυξιακούς φορείς καθώς και κέντρα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης.

Καταγραφή υποβαθμισμένων σπηλαίων της Ελλάδας

Το Ινστιτούτο Σπηλαιολογικών Ερευνών…

Συμμετοχή στην «Συμμαχία για την Άγρια Ζωή»

Το ΙΝΣΠΕΕ συμμετέχει στο πρόγραμμα…
© Hellenic Institute of Speleological Research 2001- | All rights reserved | created by: Deltagraphix