Τέθηκε σε λειτουργία η βάση δεδομένων για την πανίδα των σπηλαίων της Ελλάδας

8ο & 9ο σεμινάριο σπηλαιοβιολογίας (23-25 Μαρτίου 2018, Θεσσαλονίκη)
28 Μαρτίου 2018

Τέθηκε σε λειτουργία η βάση δεδομένων για την πανίδα των σπηλαίων της Ελλάδας

Μετά την επίσημη ανακοίνωσή της στο 24 Διεθνές Συνέδριο Βιολογίας Υπόγειων Οικοσυτημάτων, το Ινστιτούτο Σπηλαιολογικών Ερευνών Ελλάδας έθεσε σε λειτουργία μια διαδικτυακή υποδομή δεδομένων η οποία παρέχει πληροφορίες για την ταξινόμηση, τη κατανομή, την κατάσταση διατήρησης και τις βιβλιογραφικές αναφορές για όλα τα μη θαλάσσια σπηλαιόβια  είδη ζώων στην Ελλάδα. Επιπλέον, παρέχει πληροφορίες για τη γεωγραφία, το καθεστώς προστασίας και την πανίδα κάθε σπηλαίου, καθώς και την αναφερόμενη βιβλιογραφία.

Η βάση δεδομένων της σπηλαιόβιας πανίδας της Ελλάδας (https://database.inspee.gr/), δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος «Διατήρηση της σπηλαιόβιας πανίδας της Ελλάδας» που χρηματοδοτήθηκε από το Ίδρυμα MAVA και το WWF Ελλάς με σκοπό να χρησιμεύσει ως σημείο αναφοράς και βασικό εργαλείο έρευνας, εκπαίδευσης και διαμόρφωσης  πολιτικής για την προστασία των σπηλαιόβιων ειδών και των σπηλαιόβιων οικοσυστημάτων στην Ελλάδα.

Η βάση δεδομένων είναι πλήρως επικαιροποιημένη και περιέχει στοιχεία για 848 είδη και 465 σπήλαια από όλες της περιφέρειες της Ελλάδας. Περιέχει επίσης και 100 τάξα προσδιορισμένα σε επίπεδο γένους, τα οποία είναι ορατά μόνο στους καταλόγους ειδών κάθε σπηλαίου. Συνολικά, η βάση περιλαμβάνει 2.573 εγγραφές.

Για κάθε είδος, παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες: επιστημονική ονομασία, χάρτης με  τις τοποθεσίες καταγραφής, ταξινόμηση, κατανομή σε σπήλαια της Ελλάδας, κατάσταση διατήρησης, καθεστώς προστασίας, σύνδεσμοι με μεγάλες βάσεις δεδομένων (IUCN Red List, Fauna Europaea, GBIF και NCBI), και όλη η σχετική βιβλιογραφία. Τα συνώνυμα των ειδών παρέχονται μόνο κατ ‘ εξαίρεση, καθώς ο χρήστης μπορεί να τα δει στις συνδεδεμένες βάσεις δεδομένων.

Για κάθε σπήλαιο, παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες: η ελληνική ονομασία του σπηλαίου με λατινικούς χαρακτήρες (ελληνικό-ISO 843 σύστημα μεταγραφής), χάρτης με την τοποθεσία, τα συνώνυμα του σπηλαίου όπως αναφέρονται στη βιβλιογραφία, ο πλησιέστερος οικισμός στο πλαίσιο του διοικητικού συστήματος  που καθιερώθηκε το 1/1/2011 (ν. 3852/2010), σχόλια, το καθεστώς προστασίας, κατάλογος ειδών και οι βιβλιογραφικές πηγές.

Οποιαδήποτε σχόλια σχετικά με το περιεχόμενο και τη χρηστικότητα της βάσης δεδομένων αλλά και προτάσεις για βελτιώσεις θα εκτιμηθούν ιδιαίτερα. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο της βάσης Καλούστ Παραγκαμιάν.