ΤΟ ΙΝΣΠΕΕ

ΤΟ ΙΝΣΠΕΕ

Ταυτότητα / Με μια ματιά

Νομική μορφή

Το Ινστιτούτο Σπηλαιολογικών Ερευνών Ελλάδας (ΙΝΣΠΕΕ), ένας μη κυβερνητικός – μη κερδοσκοπικός επιστημονικός φορέας, ιδρύθηκε το 2001 και έχει την έδρα του στην Κρήτη. Η νομική του μορφή είναι “Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία”, με αριθμό καταστατικού 553/2001 Γραμματείας Πρωτοδικείου Ηρακλείου.

Αποστολή

Σκοπό έχει την έρευνα, την προστασία και την ανάδειξη των ιδιαιτεροτήτων του υπόγειου κόσμου. Για να επιτύχει αυτά, προβαίνει σε ανάληψη πρωτοβουλιών ή ενθαρρύνει σχετικές ενέργειες και δραστηριότητες.

Συμβολή στην έρευνα

Εκπονεί ερευνητικά προγράμματα και στηρίζει κάθε είδος δραστηριότητας που συμβάλλει σημαντικά στην επιστημονική σπηλαιολογική έρευνα, ενώ προωθεί και συντονίζει θέματα που υπάγονται στη σφαίρα του αντικειμένου του και ενθαρρύνει την ανάπτυξη της τεχνολογίας και παραγωγή τεχνογνωσίας για τη μελέτη και έρευνα των αβιοτικών, βιοτικών και πολιτισμικών στοιχείων του σπηλαιοπεριβάλλοντος.

Παραγωγή και συγκέντρωση βιβλιογραφίας

Εκδίδει συγγράμματα, μελέτες και επιστημονικό περιοδικό (τίτλος) ή ενισχύει την έκδοσή τους από άλλους φορείς. Επιπλέον, συγκεντρώνει τη διεθνή επιστημονική βιβλιογραφία σχετικά με τη μορφολογία και τη ζωή στις σπηλιές και άλλες καρστικές μορφές, ενώ την αρχειοθετεί και την καθιστά προσιτή στον οποιοδήποτε ενδιαφερόμενο, μέσω των ανοιχτών βάσεων δεδομένων.

Δημόσιες εκδηλώσεις

Στην προσπάθεια καλλιέργειας και προαγωγής της περιβαλλοντικής συνείδησης του πληθυσμού, διοργανώνει δημόσιες εκδηλώσεις, διεξάγει ημερίδες, συνέδρια, διαλέξεις και συζητήσεις, αλλά και σεμινάρια κατάρτισης και επιμόρφωσης.

Συνεργασία με την επιστημονική κοινότητα

Συνεργάζεται και ανταλλάσσει πληροφορίες με κρατικούς, αλλά και διεθνείς φορείς, Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, σπηλαιολογικούς συλλόγους και πλήθος επιστημονικών και περιβαλλοντικών οργανώσεων σε θέματα έρευνας και προστασίας του περιβάλλοντος, αλλά και ενημέρωσης και εκπαίδευσης του πληθυσμού.

Συμβουλευτική αρωγή

Παρέχει πληροφορίες και εισηγείται θέματα προστασίας σε αρμόδιους φορείς σχετικά με τα σπήλαια και την προστασία τους και προωθεί προτάσεις για την εφαρμογή μέτρων προστασίας των βιολογικών, αλλά και ιστορικών στοιχείων που εμφανίζονται σε καρστικές μορφές, με σκοπό την υιοθέτηση στάσεων, συμπεριφορών και πολιτικών διαχείρισης φιλικές προς το περιβάλλον, την ορθολογική διαχείρισή των σπηλαίων.

Χρηματοδότηση

Χρηματοδοτείται από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, εθνικές και διεθνείς οργανώσεις.