ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

2023 – Conservation of cave-dwelling bats and underground habitats in Greece

Φορέας Χρηματοδότησης: Παγκόσμιο Ταμείο για τη Φύση – WWF Ελλάς
Διάρκεια προγράμματος: 3/2023 – σε εξέλιξη (διάρκεια 4 έτη)

Το πρόγραμμα αποτελεί τμήμα μεγαλύτερου προγράμματος που αποσκοπεί στην προστασία εμβληματικών ειδών της Ελλάδας. Περιλαμβάνει 3 επιμέρους στόχους:

α) Την δημοσίευση και διάχυση της νέας επιστημονικής γνώσης για 16 είδη χειροπτέρων και 80 σπήλαια.

β) Την καταγραφή και επίλυση των ανεπαρκειών της υπάρχουσας νομοθεσίας. Τουλάχιστον 80 σπήλαια με χειρόπτερα και συνολικά 280 σπήλαια χαρακτηρισμένα ως τύπος οικοτόπου 8310 να συμπεριληφθούν στους εθνικούς καταλόγους.

γ) Την ευαισθητοποίηση και ανάπτυξη ικανοτήτων για τους αρμόδιους φορείς.

2021 – Καθορισμός – επικαιροποίηση των στόχων διατήρησης για τον τύπο Οικότοπου 8310 του Παραρτήματος Ι της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ και για τα είδη χερσαίων θηλαστικών του Παραρτήματος ΙΙ της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ

Φορέας Χρηματοδότησης: Πράσινο Ταμείο
Διάρκεια προγράμματος: 11/2021 – 3/2022

Πρόκειται για έργο LIFE-IP 4 NATURA. Στόχος του προγράμματος ήταν ο καθορισμός – επικαιροποίηση Στόχων Διατήρησης για τον τύπο οικοτόπου 8310 και τα είδη χερσαίων θηλαστικών του παραρτήματος ΙΙ της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ.

2021 – Συλλογικότητα για τα Νησιά της Μεσογείου: Συνεργασία για την Προστασία της Φύσης στα Νησιά της Μεσογείου (περιλάμβανε 2 υποέργα)

Φορέας Χρηματοδότησης: Παγκόσμιο Ταμείο για τη Φύση – WWF Ελλάς
Διάρκεια προγράμματος: 10/2021 – 11/2023

Περιλάμβανε το α) υποέργο με τίτλο: «Λίθινοι αναβαθμοί: Μια πράσινη υποδομή για την αντιμετώπιση της έλλειψης νερού σε μικρά άνυδρα νησιά» και πρόβλεπε την κατασκευή μικρών λίθινων φραγμάτων σε ένα ρέμα σε νησιωτικό περιβάλλον με στόχο να εμπλουτιστούν οι υπόγειοι υδροφορείς και να δημιουργηθούν μικρές εστίες βιοποικιλότητας στις ρηχές λιμνούλες που θα δημιουργηθούν. Το β) υποέργο με τίτλο: «Δημιουργία ενός οδικού χάρτη για τη διατήρηση των οικοτόπων και των ειδών σε σπήλαια με μεγάλη επισκεψιμότητα των νησιών της Μεσογείου» που στόχευε στην κατάρτιση μέτρων για τη μείωση της επίδρασης από την ανθρώπινη παρουσία στον οικότοπο χερσαίων σπηλαίων και τη σπηλαιόβια πανίδα σε έντονα επισκέψιμα σπήλαια των νησιών της Μεσογείου, συλλέγοντας και αξιολογώντας τα διαθέσιμα δεδομένα για τα σπήλαια με μεγάλη επισκεψιμότητα και την πανίδα τους.

2020 – Παρακολούθηση χερσαίων σπηλαίων (Τ.Ο. 8310) και χερσαίων ειδών πανίδας πλην πτηνών

Φορέας Χρηματοδότησης: Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς – Λευκών Ορέων
Διάρκεια προγράμματος: 6/2020 – 10/2023

Το πρόγραμμα ήταν ενταγμένο στο: «Ε.Π. Κρήτη 2014-2020»  με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και εθνικούς πόρους από το ΠΔΕ. Αντικείμενο του προγράμματος ήταν η τριετής συστηματική παρακολούθηση των χερσαίων σπηλαίων (Τ.Ο. 8310) και χερσαίων ειδών πανίδας πλην πτηνών στα όρια του Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς – Λευκών Ορέων.

2019 – Educational project about Greek caves

Φορέας Χρηματοδότησης: Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Διάρκεια προγράμματος: 3/2019 – 10/2022

Το πρόγραμμα αφορούσε την δημιουργία και αναπαραγωγή σε 12 τεμάχια open source ενός συστήματος παρακολούθησης αβιοτικών περιβαλλοντικών παραμέτρων σε σπήλαια. Επίσης προώθησε την διάχυση της γνώσης αυτής σε σχολεία και ΚΠΕ της Ελλάδας.

2018 – Greek Caves and Bats: Actions and Change of Attitude – LIFE17 NAT/GR/000522

Φορείς Χρηματοδότησης: European Commission Unit B3 LIFE and CIP Eco-innovation

Διάρκεια προγράμματος: 9/2018 – 3/2023 με 1η παράταση έως το 2024

Το πρόγραμμα στοχεύει στη βελτίωση της κατάσταση διατήρησης 10 ειδών χειρόπτερων (Παραρτήματα II-IV, της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, και σημαντικών καταφυγίων τους) και 8 επιλεγμένων σπηλαίων (Τύπος οικότοπου 8310, Παράρτημα Ι της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ), βοηθώντας παράλληλα την επιβίωση της μοναδικής σπηλαιόβιας ζωής (δεκάδες ενδημικά είδη ασπόνδυλων που ζουν μόνο σε ένα ή λίγα σπήλαια της Ελλάδας).  Αναλυτικότερα οι στόχοι του προγράμματος :

  1. Εφαρμογή σειράς επιδεικτικών δράσεων διατήρησης (conservation actions) σε 10 περιοχές του Δικτύου NATURA 2000.
  2. Ενδυνάμωση του νομικού πλαισίου της προστασίας και της διαχείρισης, συντάσσοντας Εθνικά Σχέδια Δράσης για τα επιλεγμένα είδη και τον οικότοπο.
  3. Εγκατάσταση, σε 3 επιλεγμένες τοποθεσίες, προηγμένων συστημάτων παρακολούθησης και έγκαιρης προειδοποίησης για τα σπήλαια και τη σπηλαιόβια ζωή.
  4. Κατασκευή πρωτότυπης, χαμηλού κόστους, αυτόνομης ψηφιακής συσκευής καταγραφής περιβαλλοντικών παραμέτρων για την παρακολούθηση των σπηλαίων.
  5. Τεκμηριωμένη πρόταση (τριάντα σημαντικότερων) και την ίδρυση (θεσμοθέτηση, τουλάχιστον 5) «μικροαποθεμάτων σπηλαίων» (επιλογή, σήμανση, θεσμοθέτηση).
  6. Ενημέρωση – κατάρτιση των εμπλεκομένων κοινωνικών εταίρων (κρατικές υπηρεσίες, ΟΤΑ, σπηλαιολογικοί σύλλογοι, επιχειρηματίες, ιδιοκτήτες γης κ.α.), ώστε να υιοθετήσουν στάση πιο φιλική προς τα σπήλαια και νυχτερίδες, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
  7. Οργάνωση δικτύου εθελοντών για την παρακολούθηση, προστασία και ορθή διαχείριση των σπηλαίων και άλλων καταφυγίων νυχτερίδων (χειροπτέρων).
  8. Ενημέρωση – ευαισθητοποίηση του κοινού για την οικολογική σημασία των νυχτερίδων, των σπηλαίων και της σπηλαιόβιας ζωής, το νομικό πλαίσιο προστασίας τους καθώς και τις επιπτώσεις απο την ανθρώπινη δραστηριότητα.
  9. Διαμόρφωση κατευθύνσεων / προδιαγραφών ορθής αξιοποίησης των σπηλαίων, αναδεικνύοντας νέες ευκαιρίες για επιχειρηματικές δραστηριότητες συμβατές με τη διατήρηση της φυσικής κληρονομιάς.

2017 – LIFE Natura Themis. Παραγωγή ραδιοφωνικού και τηλεοπτικού υλικού προβολής

Φορέας Χρηματοδότησης: Ειδικός Λογαριασμός Πανεπιστημίου Κρήτης
Διάρκεια: 3 μήνες (5/2017 – 7/2017)

Έγινε η παραγωγή δύο ραδιοφωνικών και δύο τηλεοπτικών μηνυμάτων ( radio & tv spot) για την ενημέρωση των κοινωνικών εταίρων του έργου LIFE Natura Themis και του ευρύτερου κοινού. Τα κύρια μηνύματα που προβλήθηκαν ήταν: “Ο Νόμος στην υπηρεσία του περιβάλλοντος” και “Δικαίωμα και ευθύνη για το περιβάλλον”

2016 – Διατήρηση της σπηλαιόβιας πανίδας της Ελλάδας

Φορείς Χρηματοδότησης: MAVA Foundation pour la nature, WWF Ελλάς
Διάρκεια προγράμματος: 9/2016 – 9/2018

Με σκοπό την πλήρη τεκμηρίωση της κατάστασης και των αναγκών διατήρησης των σπηλαιόβιων ειδών της Ελλάδας, την ευαισθητοποίηση του κοινού και την ανάληψη στοχευμένων πρωτοβουλιών για την προστασία σημαντικών περιοχών με σπήλαια και σπηλαιόβια είδη, το πρόγραμμα αυτό είναι το σημαντικότερο ορόσημο στη δραστηριότητα του ΙΝΣΠΕΕ.

Η επιστημονική συλλογή σπηλαιόβιων ασπόνδυλων, η οποία δημιουργήθηκε κυρίως κατά την περίοδο 1984-2004 και περιλαμβάνει χιλιάδες δείγματα από εκατοντάδες σπηλιές στην Ελλάδα, θα τακτοποιηθεί, θα προσδιοριστεί και θα διασωθεί. Ταυτόχρονα, θα ολοκληρωθεί η αξιολόγηση των δημοσιευμένων δεδομένων τα οποία θα γίνουν διαθέσιμα σε όλους του ενδιαφερόμενους μέσω μιας διαδικτυακής βάσης δεδομένων.

Οι αξιολογήσεις θα χρησιμοποιηθούν για την επικαιροποίηση σχετικών βάσεων δεδομένων (IUCN redlist, Fauna Europaea, κ.ά.) αλλά και για την εκπόνηση προτάσεων που θα βελτιώσουν την κατάσταση διατήρησης σπηλαιόβιων ειδών και των ενδιαιτημάτων τους (π.χ. σχεδίαση καταφυγίων άγριας ζωής). Εργαζόμαστε στενά με ελληνικούς σπηλαιολογικούς συλλόγους για τη μεταφορά γνώσης και τεχνογνωσίας σε θέματα διατήρησης.

Αρκετοί νέοι σπηλαιολόγοι θα εκπαιδευτούν σε θέματα διατήρησης των οικοτόπων και των ειδών των σπηλαίων ενώ το εκπαιδευτικό υλικό που θα παραχθεί θα είναι διαθέσιμο ελεύθερα σε κάθε ενδιαφερόμενο μέσω της ιστοσελίδας του ΙΝΣΠΕΕ.

2016 – Παραγωγή ραδιοφωνικού και τηλεοπτικού υλικού προβολής στα πλαίσια του έργου LIFE Natura 2000 Value Crete – “The ecological services, social benefits and economic value of the ecosystem services in Natura 2000 sites in Crete”.

Φορέας Χρηματοδότησης: Ειδικός Λογαριασμός Πανεπιστημίου Κρήτης
Διάρκεια: 2 μήνες (3/2016 – 5/2016)

Για την ανάδειξη της οικολογικής και κοινωνικής σημασίας, αλλά και της οικονομικής αξίας των προστατευόμενων περιοχών του δικτύου Natura 2000 στην Κρήτη το ΙΝΣΠΕΕ υλοποίησε την παραγωγή ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σποτ, τα οποία κάλυπταν τρεις θεματικές ενότητες:

α) “Αγαθά Κορυφής” – Ορεινές περιοχές του δικτύου Natura 2000,

β) “Θάλασσα Ζωής” – Παράκτιες περιοχές του δικτύου Natura 2000,

γ) “Σπόρος Ανάπτυξης” – Πεδινές και καλλιεργήσιμες περιοχές του δικτύου Natura 2000.

2014 – Χα: το μεγαλοπρεπέστερο φαράγγι της Κρήτης

Φορέας Χρηματοδότησης: Αναπτυξιακή Λασιθίου Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α. (Πρόγραμμα LEADER)
Διάρκεια: 12 μήνες (12/2014 – 12/2015)

Το φαράγγι του Χα (Λασίθι, Κρήτη) είναι γεώτοπος διεθνούς αξίας. Θεωρείται από πολλούς ως ο “βασιλιάς” των τεχνικών φαραγγιών της Κρήτης όμως οι χρήσεις γης στην είσοδο κυρίως την έξοδό του δεν συνάδουν με τη αξία του.  Για την ανάδειξη της σημασίας του φαραγγιού το ΙΝΣΠΕΕ υλοποίησε μια σειρά από δράσεις. Το φαράγγι όσο και το παραφάραγγο “Μάστορας” (215m) προσπελάστηκαν επανειλημμένα για την καταγραφή δεδομένων, τη χαρτογράφηση και για να επανασφαλιστούν με σύγχρονα, ασφαλή υλικά. Ο “κρυμμένος κόσμος” του φαραγγιού παρουσιάστηκε σε σχολεία της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Ιεράπετρα, τον Άγιο Νικόλαο και την Παχιά Άμμο. Εκδόθηκαν ένα τρίπτυχο φυλλάδιο σε τρεις γλώσσες (ελληνικά αγγλικά, γαλλικά) και οδηγός 96 σελίδων σε δύο γλώσσες (ελληνικά, αγγλικά) τα οποία μοιράστηκαν σε εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Ιεράπετρα και τον Άγιο Νικόλαο. Επιπλέον, τοποθετήθηκαν στην είσοδο και την έξοδο του φαραγγιού ενημερωτικά πάνελ με σκίαστρο. Οι δράσεις ολοκληρώθηκαν με εκδήλωση-ενημέρωση του κοινού στην έξοδο του φαραγγιού και μια πανηγυρική κατάβαση 70 φαραγγολόγων μεταξύ των οποίων και 30 Γάλλοι.

2014 – Παραγωγή θεματικού ντοκιμαντέρ για την “Ανάδειξη και προώθηση των περιοχών του δικτύου NATURA 2000 στην Κρήτη”

Φορέας Χρηματοδότησης: Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Πανεπιστημίου Κρήτης
Διάρκεια: 9 μήνες (11/2014 – 7/2015)

Στόχος της παραγωγής είναι η ευαισθητοποίηση του κοινού και η ανάδειξη της σημασίας και της αξίας των προστατευόμενων περιοχών του δικτύου NATURA 2000 στην Κρήτη. Η διάρκεια του ντοκιμαντέρ είναι 30 λεπτά, ενώ σε αυτό παρουσιάζονται στοιχεία της χλωρίδας, της πανίδας και των τοπίων από την παράκτια, την ορεινή και την καλλιεργούμενη ζώνη των περιοχών Natura 2000 της Κρήτης.

2014 – Φαράγγια: Ανάδειξη ενός πολύτιμου αθέατου κόσμου στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου

Φορέας Χρηματοδότησης: Αναπτυξιακή Ηρακλείου Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α. (Πρόγραμμα LEADER)
Διάρκεια: 5 μήνες (10/2014 – 2/2015)

Τα φαράγγια του νομού Ηρακλείου είναι κιβωτοί βιοποικιλότητας και οάσεις ζωής σε μια περιοχή με ιδιαίτερα έντονη ανθρώπινη παρουσία και δραστηριότητα. Είναι παράλληλα χώροι άγνωστοι για τους πολλούς. Με το πρόγραμμα αυτό το ΙΝΣΠΕ ανέδειξε την περιβαλλοντική σημασία, την εκπαιδευτική αξία και την αναψυχική αξία 6 περιπατητικών και 7 τεχνικών φαραγγιών που βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων των Δήμων Αρχανών-Αστερουσίων, Μαλεβιζίου, Μινώα Πεδιάδος, Φαιστού και Γόρτυνας. Τα τεχνικά φαράγγια επανασφαλίστηκαν με σύγχρονο και ασφαλή εξοπλισμό και δημιουργήθηκε χώρος για την εκπαίδευση σε τεχνικές φαραγγοδιάσχισης. Όλα τα φαράγγια χαρτογραφήθηκαν και φωτογραφήθηκαν αναλυτικά. Δημιουργήθηκαν ένα ολιγόλεπτο video και ένα slideshow και εκδόθηκαν αφίσες ερμηνείας περιβάλλοντος  και ένα φυλλάδιο-οδηγός στα ελληνικά και τα αγγλικά τα οποία μοιράστηκαν σε πολλές παρουσιάσεις που πραγματοποιήθηκαν σε σχολεία και χωριά της περιοχής.  Επιπλέον, οργανώθηκαν ξεναγήσεις στα φαράγγια, καταβάσεις και επίδειξη τεχνικών κατάβασης, αλλά και εθελοντικός καθαρισμός των φαραγγιών Τσούτσουρας, Αστρακιανό και Αμπάς, όπου συμμετείχαν το σύνολο των σχετικών συλλόγων της Κρήτης αλλά και πλήθος πολιτών. Οι δράσεις ολοκληρώθηκαν με μία απολογιστική εκδήλωση στο Ηράκλειο και συζήτηση για το μέλλον και την αναγκαιότητα προστασίας των πολυτίμων αυτών περιοχών.

2014 – Φυσικό πάρκο Ψηλορείτη: Στοιχεία και όψεις της Ιδαίας και Ταλλαίας γης.

Φορέας Χρηματοδότησης: ΑΚΟΜΜ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α.  (Πρόγραμμα LEADER)
Διάρκεια προγράμματος: 9/2014 – 9/2018

Σκοπός του προγράμματος η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση των κατοίκων και των επισκεπτών του Φυσικού Πάρκου Ψηλορείτη. Σε αυτό το πλαίσιο θα κατασκευαστούν συνολικά πέντε πτυσσόμενα θεματικά πάνελ με σχετικές εικόνες και πληροφορίες, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν σε πολυήμερες εκδηλώσεις ενημέρωσης  σε Ηράκλειο και Ρέθυμνο.

2010 – Μελέτη-Έρευνα των σπηλαίων της περιοχής του Δήμου Σταυρούπολης

Φορέας Χρηματοδότησης: (πρώην) Δήμος Σταυρούπολης
Διάρκεια: 19 μήνες (10/2010 – 5/2013)

Στο πλαίσιο του προγράμματος εκπονήθηκε συστηματική σπηλαιολογική έρευνα στην περιοχή και παράλληλα έγινε προσπάθεια ανάδειξης της σημασίας των χειροπτέρων για το φυσικό περιβάλλον. Δημιουργήθηκε λεύκωμα με τα σπήλαια και αφίσες για την ερμηνεία του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής, πραγματοποιήθηκαν ομιλίες και έγινε επίδειξη του τρόπου κατασκευής και τοποθέτησης τεχνητών φωλιών για νυχτερίδες. Επιπλέον, παραδόθηκε πλήρης σπηλαιολογική έκθεση και μελέτη για τη σύνδεση του υπάρχοντος συστήματος τηλεματικής επισκόπησης της περιοχής με ένα νέο – προτεινόμενο για επιλεγμένα σπήλαια.

2008 – Πέτρα – Νερό – Ζωή: Η φύση στα στενά του Νέστου

Φορέας Χρηματοδότησης: Αναπτυξιακή Ξάνθης Α. Ε. (Leader+)
Διάρκεια: 16 μήνες (1/2008 – 4/2009)

Κύριος στόχος του προγράμματος ήταν η περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των μαθητών, εκπαιδευτικών, αλλά και του γενικότερου πληθυσμού και των επισκεπτών της περιοχής του πρώην Δήμου Σταυρούπολης, με την ανάδειξη στοιχείων του περιβάλλοντος που παρουσιάστηκαν για πρώτη φορά.  Οι δράσεις του προγράμματος στηρίχθηκαν σε τέσσερις θεματικούς άξονες: τη γεωλογική εξέλιξη και το ανάγλυφο της ευρύτερης περιοχής των Στενών του Νέστου, τη ζωή στο καρστ, τα χειρόπτερα του Νέστου και το ανάγλυφο των ασβεστολιθικών όγκων. Δημιουργήθηκαν και εκδόθηκαν αφίσες και ένα πολύπτυχο, τα οποία μοιράστηκαν σε μαθητές και πολίτες σε μια σειρά εκδηλώσεων περιβαλλοντικής ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της περιοχής, αλλά και μία εσπερίδα στη Σταυρούπολη.

2007 – Προστασία και ανάδειξη του βιοτικού περιβάλλοντος του σπηλαίου Ζωνιανών Κρήτης

Φορέας Χρηματοδότησης: Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας (Ε.Π. Απασχόληση και επαγγελματική κατάρτιση)
Διάρκεια: 26 μήνες (11/2007 – 12/2009)

Με το πρόγραμμα αυτό αναδείχθηκε η σημασία του σπηλαιόβιου περιβάλλοντος ενός εκ των 3 τουριστικά αξιοποιημένων σπήλαια της Κρήτης, του σπηλαίου “Σφεντόνη Τρύπα” Ζωνιανών. Πραγματοποιήθηκε σεμινάριο αναλυτικής κατάρτισης των ξεναγών  για τη γεωλογία και σπηλαιογένεση, την αρχαιολογική σημασία και τα οικολογικά χαρακτηριστικά του σπηλαίου και του περιβάλλοντος χώρου. Επιπλέον εκπονήθηκε μελέτη για την αντικατάσταση των υπαρχόντων κιγκλιδωμάτων με άλλα, φιλικά προς τον πληθυσμό χειροπτέρων του σπηλαίου και τοποθετήθηκαν αφίσες ερμηνείας περιβάλλοντος για την πανίδα του σπηλαίου. Το σπήλαιο Ζωνιανών είναι έκτοτε ένα από τα ελάχιστα αν όχι το μοναδικό σπήλαιο της Ελλάδας στο οποίο παρέχονται τέτοιες πληροφορίες. Το ΙΝΣΠΕΕ πραγματοποιεί τακτικές επισκέψεις στην περιοχή για την παρακολούθηση της κατάστασης της πανίδας του σπηλαίου.

2005 – Έρευνα βιολογικών, γεωλογικών και ιστορικών στοιχείων για το φυσικό περιβάλλον και τα σπήλαια του Δήμου Νεάπολης Λασιθίου

Φορέας Χρηματοδότησης: Οργανισμός Ανάπτυξης Ανατολικής Κρήτης (ΟΑΝΑΚ Α.Ε.)
Διάρκεια: 28 μήνες (9/2005 – 12/2007)

Στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος πραγματοποιήθηκαν αρκετές επισκέψεις στην περιοχή για την τεκμηρίωση των ιδιαιτεροτήτων του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος. Τα στοιχεία καταγράφηκαν στο βιβλίο με τίτλο “Φύση και άνθρωπος στο Δήμο Νεάπολης” που  εκδόθηκε στα Ελληνικά και στα Αγγλικά και παρουσιάστηκε σε μεγάλη εκδήλωση στη Νεάπολη.

2004 – Βιολογική – Περιβαλλοντική Μελέτη του σπηλαίου Πολύφημου Μαρώνειας

Φορέας Χρηματοδότησης: Επιτροπή Ερευνών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.)
Διάρκεια: 17 μήνες (1/2003 – 5/2004)

Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε σε συνεργασία με το τμήμα Γεωλογίας και το τμήμα Αγρονόμων Τοπογράφων του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) και βασικός του στόχος ήταν η ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων κατά την ενδεχόμενη τουριστική αξιοποίηση του σπηλαίου “Πολύφημου” Μαρώνειας. Πραγματοποιήθηκαν τρεις πολυήμερες επισκέψεις στο σπήλαιο για την αξιολόγηση της σπηλαιοπανίδας του. Παράλληλα, έγινε συλλογή αβιοτικών δεδομένων ενός έτους με τη χρήση data loggers και φωτογράφιση των ευρημάτων. Το σπήλαιο αναδείχθηκε ως ένα από τα σημαντικότερα της Ελλάδας. Έγινε επεξεργασία διάφορων σεναρίων διαχείρισης και κατατέθηκαν προτάσεις με γνώμονα τη διατήρηση της βιολογικής του ποικιλότητας, δίνοντας έμφαση στη χρήση μεθόδων τηλεματικής για την εξ αποστάσεως παρατήρηση των σπηλαιοθεμάτων και των χειροπτέρων.

2002 – Περιβαλλοντική – Βιολογική μελέτη των σπηλαίων Ζερβάτη και Αγκαλάκι στα πλαίσια της Μελέτης Σπηλαιολογικού Πάρκου Περιοχής Σάμης Νομού Κεφαλονιάς

Φορέας Χρηματοδότησης: Εταιρεία Περιβαλλοντικών Μελετών Α.Ε. (Ε.ΠΕ.Μ.)
Διάρκεια: 2002

Στόχος του προγράμματος ήταν η περιβαλλοντική και βιολογική μελέτη των Σπηλαίων Ζερβάτη και Αγκαλάκι. Για τη διεξαγωγή του το ΙΝΣΠΕΕ συνεργάστηκε με το τμήμα Κρήτης της Ελληνικής Σπηλαιολογικής Εταιρείας (ΕΣΕ).

Πραγματοποιήθηκε μία πολυήμερη αποστολή στα δύο σπήλαια κατά την οποία έγινε πλήρης περιβαλλοντική και βιοσπηλαιολογική έρευνα, ενώ παράλληλα έγινε φωτογράφιση και βιντεοσκόπηση των σπηλαίων. Τα αποτελέσματα της έρευνας καταγράφηκαν στην επιστημονική μελέτη με τίτλο: “Περιβαλλοντική – βιολογική μελέτη των σπηλαίων Ζερβάτη και Αγγαλάκι”.